Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje
Projekt obsahuje celý soubor aktivit, jejichž cílem je napomoci spravedlivé transformace na lokální úrovni, a to s využitím fungující sítě místních akčních skupin. Těch je v kraji devět a jejich úlohou v projektu je aktivizace místních hráčů,…
Předpokládáná výše dotace
52 200 000 Kč
Centrum lázeňského výzkumu
Vybudování výzkumné infrastruktury pro Centrum lázeňského výzkumu (CLV), která se bude specializovat na balneologii, přírodní i společenské vědy. Projekt svými aktivitami přispěje ke zvýšení atraktivity regionu v návaznosti na získávání vysoce…
Předpokládáná výše dotace
276 000 000 Kč
Chytrá krajina 2030+
Projekt na základě analýzy stavu různých typů krajiny v kraji navrhne postupy pro jejich další využití se zohledněním dopadů klimatických změn. Součástí projektu budou i pilotní projekty. Cílem projektu je vytvoření rámce, který umožní…
Předpokládáná výše dotace
266 000 000 Kč
GET Centre UJEP
Projekt GET je zaměřený na inovativní a udržitelné energetické technologie a systémy šetrné k životnímu prostředí. Jeho součástí je vybudování vodíkových laboratoří a solárních systémů pro Fakultu strojního inženýrství. Zároveň s tím dojde k…
Předpokládáná výše dotace
816 000 000 Kč
Gigafactory
Cílem projektu je připravit území bývalé tepelné elektrárny Prunéřov I. pro výstavbu továrny na výrobu lithiových baterií. Sama továrna by měla přinést na 3000 pracovních míst a další pracovní místa by poté vznikla v rámci navazujících provozů…
Předpokládáná výše dotace
1 200 000 000 Kč
Green Mine – revitalizace a resocializace lomu ČSA
Cílem projektu je dát udržitelnou budoucnost lokalitě uhelného lomu ČSA a přispět k řešení sociálních, hospodářských a environmentálních problémů regionu. Konec těžby v lomu je naplánovaný na rok 2024 a těžební společnost zajistí povinnou…
Předpokládáná výše dotace
1 200 000 000 Kč
H2 Triangle
Záměrem projektu je výstavba vodíkového hospodářství uvnitř průmyslového areálu Triangle zahrnujícího jednotku pro generaci obnovitelné elektřiny, výrobu zeleného vodíku, jeho kompresi, skladování, distribuci či konverzi zpět na obnovitelnou…
Předpokládáná výše dotace
365 000 000 Kč
Karlovarské inovační centrum
Výstavba budov vědeckotechnického parku a informačně vzdělávacího střediska. Areál má sloužit pro zvýšení intenzity výzkumných a vývojových aktivit v kraji. Cílem vybudování Karlovarského inovačního centra (KIC), na území kraje zcela jedinečné…
Předpokládáná výše dotace
425 000 000 Kč
Krajská kulturní a kreativní kancelář (4K)
Investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb vedoucích k vytváření nových pracovních míst. Cílem projektu je nastartovat systematické transformační změny v celém Karlovarském…
Předpokládáná výše dotace
158 100 000 Kč
Krajský Business Park Sokolov
Projekt se zaměřuje na znovuvyužití plochy chemičky Synthomer v Sokolově pro vybudování business parku. Cílem projektu je vytvořit nové znalostně-ekonomické srdce regionu. Projekt vytvoří podmínky (ekologický výzkum lokality, zpracování územně…
Předpokládáná výše dotace
382 500 000 Kč
Modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské
Rekonstrukce, dostavba a modernizace vzdělávacího zázemí Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary. Díky projektu dojde k rozvoji tradičních odvětví se zaměřením na keramiku, sklo a porcelán. Součástí projektu je také…
Předpokládáná výše dotace
578 000 000 Kč
POZATR
Neinvestiční projekt POdpora ZAměstnanost TRansformace cílí na pomoc podnikům a osobám, které jsou dotčené transformačním procesem souvisejícím s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. Jedinečnost projektu, jehož aktivity pokryjí území celého kraje…
Předpokládáná výše dotace
739 500 000 Kč