Operační program Spravedlivá transformace (OPST) je v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice se týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Cílem podpory je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství Unie do roku 2050.Na co je možné získat podporu?

Podporovat je možné širokou škálu témat:

 • malé a střední podniky,
 • výzkum a inovace,
 • digitalizaci,
 • čistou energii a energetické úspory,
 • oběhové hospodářství,
 • rekultivace a nové využití území,
 • rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání.

Cílem programu je, aby prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci směřovaly do oblastí, které ostatní operační programy nepokrývají. Pro dotčené kraje to jsou extra prostředky oproti ostatním regionům.

Přesné znění programu je v podobě Programového dokumentu ke stažení na tomto webu v sekci Dokumenty. Program vychází z Plánu spravedlivé územní transformace, který připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se členy tzv. Transformační platformy.

Komu je program určen?

Program podporuje celou řadu žadatelů: obce, kraje, malé a střední podniky, univerzity, výzkumné instituce a další. Podporovat je možné i velké podniky, a to včetně podniků zařazených v systému obchodování s emisními povolenkami. Produktivní investice do velkých podniků je však možné podpořit jen za předpokladu, že jsou výslovně uvedeny v Plánu spravedlivé územní transformace, čemuž předchází zpracování podnikové analýzy na vytvoření pracovních míst v kraji.

Jak dlouho program potrvá?

Program je naplánován na evropské programové období 2021–2027. Způsobilost výdajů začíná v roce 2021 a končí v roce 2029, kdy bude program finálně uzavřen.

Jakou má program alokaci?

Celkový objem prostředků pro Českou republiku činí 1,64 mld. eur. Fond pro spravedlivou transformaci tak disponuje částkou 42,7 mld. Kč (při kurzu 26 Kč/euro). Po odečtení prostředků na technickou pomoc si kraje rozdělí celkem 1,58 mld. eur, respektive 41 mld. Kč.

Kolik prostředků obdrží jednotlivé kraje?

Uhelné regiony si finanční prostředky rozdělí podle pěti ukazatelů, jež odráží aktuální stav jednotlivých krajů a jejich budoucí potřeby pro úspěšný přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Použité ukazatele jsou:

 • počet obyvatel
 • hrubý domácí produkt
 • nezaměstnanost
 • plocha dotčena těžbou
 • počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji

Na základě uvedených ukazatelů jsou prostředky mezi kraje rozděleny následovně:

 • Karlovarský kraj – 15,3 % (6,3 mld. Kč)
 • Moravskoslezský kraj – 46,1 % (18,9 mld. Kč)
 • Ústecký kraj – 38,6 % (15,8 mld. Kč)

Kde je možné žádat o dotaci?

Žádosti se budou přijímat na základě výzev zveřejňovaných na tomto webu na stránce Nabídka dotací.

Spuštění prvních výzev předpokládáme na podzim roku 2022. Projektové žádosti budou žadatelé podávat prostřednictvím společného monitorovacího systému pro všechny EU fondy.

Z čeho podpora vychází?

Program bude financovaný z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST).

Pravidla pro financování vycházejí z tzv. obecného nařízení a z nařízení pro FST.

Protože pravidla jsou upravena v evropských nařízeních, není nutné přijímat zvláštní národní legislativu. To je rozdíl oproti programům financovaných z výnosů z emisních povolenek jako je Nová zelená úsporám nebo Modernizační fond, kde je národní legislativa nezbytná, protože na úrovni EU jsou upraveny pouze směrnicí.

Jaké formy podpory program nabízí?

 • Strategické projekty – komplexní projekty s významným transformačním dopadem doporučené jednotlivými kraji.
 • Tematické výzvy – širokému spektru žadatelů určené projektové výzvy dle jednotlivých témat a oblastí podpory.
 • Zastřešující projekty – projektové výzvy zaměřené na menší a typově podobné projekty, které jsou průběžné vyhlašovány a administrovány jednotlivými kraji.

Kde hledat informace ke konkrétnímu kraji?

Regionální informace k programu je možné sledovat na speciálních stránkách jednotlivých krajů ke spravedlivé transformaci.