6 300 000 000 Kč
Prostředků k dispozici

%
Vyčerpáno

0
Podpořeno projektů

Podnikání

Program pomůže vytvořit nová pracovní místa pro zaměstnance z odvětví v útlumu, udrží stávající pracovní místa zejména v malých a středních podnicích a zajistí rozvoj odvětví úzce propojených s plněním cílů v oblasti energetiky a ochrany klimatu.
Program podpoří investice do fixního kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků za účelem výroby zboží nebo poskytování služeb s důrazem na obory podle chytré specializace kraje (např. lázeňství, balneologie a cestovní ruch). Zároveň se zaměří i na rozvoj kulturních a kreativních center, zejména ve vztahu k podpoře tradičních odvětví výroby skla a porcelánu.

Výzkum a vývoj

Program chce přispět k rozvoji výzkumných a vývojových aktivit v kraji, a to prioritně se zaměřením na energetickou transformaci a snižování emisí. Podpořen bude i vznik decentralizované sítě menších inovačních hubů.
Hlavním cílem v této oblasti je vybudování inovační a výzkumné infrastruktury, která zajistí nová pracovní místa, zvýší inovační aktivitu místních podniků a podpoří zázemí pro nová transformační řešení.

Čistá energie

V oblasti podpory čisté energie program připraví podmínky pro regionální řetězec výroby a využití baterií a vytvoří zázemí pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie.
Konkrétně to bude znamenat podporu vytvoření hodnotového řetězce využití lithia a výroby baterií a využívání místních zdrojů surovin. Dotace také přispějí k vytvoření nové lokální distribuční soustavy elektrické energie na bázi energetických komunit.

Obnova území

Program podpoří projekty nového využití území, které zahrnují širokou škálu možností od veřejné infrastruktury až po nové ekonomické nebo veřejně prospěšné aktivity. Ekonomické využití území přinese vznik nových pracovních míst.
Při obnově lokalit, které jsou v současnosti významnou bariérou regionálního rozvoje, bude kladen důraz na přírodě blízká opatření přispívající k ochraně biodiverzity.

Oběhové hospodářství

Program přispěje k přechodu na principy oběhového hospodářství, sníží energetickou a emisní náročnost výroby a pomůže regionu vyrovnat se s odklonem od fosilní energetiky.
Posilování prvků oběhového hospodářství bude realizováno skrze předcházení vzniku odpadů, efektivní využívání zdrojů a opětovné používání a materiálové využití vytříděného odpadu.

Lidé a dovednosti

Program pomůže zachovat zaměstnanost v podnicích a zvýší kvalitu vzdělávání, které se bude zaměřovat zejména na obory dle specializace kraje (strojírenství, keramika, porcelán a sklo, lázeňství, balneologie a cestovní ruch). Tím zmírní negativní sociální dopady a napětí vyplývající z transformačního procesu.
Program dále podpoří kariérové poradenství, zvyšování kvalifikace pracovníků i jejich rekvalifikaci pro nová odvětví. Stejně tak se bude soustředit na rozvoj infrastruktury pro zájmové vzdělávání sloužící pro osvětu v oblastech transformace regionu a změny klimatu. V neposlední řadě bude cílit na posílení sociální stability regionu prostřednictvím podpory soudržnosti místních komunit.
Aktuální výzvy
Kdo může žádat o dotaci
 • Obce
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Státní podniky
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Fyzické osoby podnikající
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Organizační složky státu
 • Veřejnoprávní instituce
 • Školské právnické osoby
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Nadace a obecně prospěšné společnosti
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Malé a střední podniky
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
Další informace
Stránky kraje ke spravedlivé transformaci