Každý příjemce dotací z Operačního programu Spravedlivá transformace je povinen respektovat pravidla publicity a propagace fondů EU. V praxi to znamená, že je povinen informovat o získání podpory veřejnost pomocí předem určených nástrojů povinné publicity. Těmi jsou nejčastěji plakát A3, dočasný billboard, elektronický billboard nebo pamětní deska.

Podmínky publicity jsou popsány v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v části C.3 „Publicita“. Forma propagace je závislá na typu realizovaného projektu a na celkových nákladech projektu.

Závazné vzory a pravidla pro použití symbolu Evropské unie definuje Grafický manuál publicity, který zároveň upřesňuje požadavky a doporučení na obsah a formu jednotlivých povinných i volitelných nástrojů povinné publicity.

K automatickému a snadnému vytváření podkladů povinné publicity mají příjemci dotací k dispozici webovou aplikaci Generátor povinné publicity. Dostupná je na stránce publicita.sfzp.cz. Pomocí generátoru si sami vytvoří grafický podklad, který je již nastaven tak, aby odpovídal požadavkům publicity. Vygenerovaný podklad je možné bez dalšího schvalování použít k zadání výroby povinného plakátu, billboardu či pamětní desky.

V případě nejasností při naplňování pravidel propagace a publicity kontaktujte Samostatné oddělení komunikace Státního fondu životního prostředí ČR – e-mail: publicita@sfzp.cz