Každý příjemce dotací z Operačního programu Spravedlivá transformace je povinen respektovat pravidla publicity a propagace fondů EU. V praxi to znamená, že je povinen informovat o získání podpory veřejnost pomocí předem určených nástrojů povinné publicity. Těmi jsou nejčastěji plakát A3, dočasný billboard, elektronický billboard nebo pamětní deska.

Podmínky publicity budou popsány v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory. Forma propagace je závislá na typu realizovaného projektu a na celkových nákladech projektu.

Závazné vzory a pravidla pro použití symbolu Evropské unie definuje Grafický manuál publicity, který zároveň upřesňuje požadavky a doporučení na obsah a formu jednotlivých povinných i volitelných nástrojů povinné publicity.

K automatickému a snadnému vytváření podkladů povinné publicity budou mít příjemci dotací k dispozici webovou aplikaci Generátor povinné publicity. Pomocí generátoru si sami vytvoří grafický podklad, který je již nastaven tak, aby odpovídal požadavkům publicity. Vygenerovaný podklad je možné bez dalšího schvalování použít k zadání výroby.