15 800 000 000 Kč
Prostředků k dispozici

%
Vyčerpáno

0
Podpořeno projektů

Podnikání

V této oblasti bude hlavním úkolem zřízení nových pracovních míst pro zaměstnance z odvětví v útlumu, udržení stávajících pracovních míst zejména v malých a středních podnicích a zajištění rozvoje odvětví úzce spjatých s plněním cílů v oblasti energetiky a ochrany klimatu.
Program podpoří investice do fixního kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků za účelem výroby zboží nebo poskytování služeb s důrazem na obory podle chytré specializace kraje (např. chemie, energetika nebo výroba skla a porcelánu). Dále program podpoří i kulturní a kreativní odvětví.

Výzkum a vývoj

Program se zaměří na vytvoření nové inovační a výzkumné infrastruktury, zajištění nových pracovních míst v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a opomenuto nebude ani zvýšení inovační aktivity místních podniků formou budování zázemí pro nová transformační řešení.
Program přispěje k rozvoji výzkumných a vývojových aktivit v oblastech energetické transformace, snižování emisí a nových výzev. Podpoří i budování a rozvoj podnikových a regionálních univerzitních výzkumných a vývojových center.

Čistá energie

Program akceleruje rozvoj vodíkové ekonomiky a využití vodíku jako nového zdroje energie, který by se měl stát jedním z nositelů dekarbonizace průmyslového a energetického hospodářství krajů. Také připraví podmínky pro regionální řetězec výroby a využití baterií a vytvoří zázemí pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie.
Podpořen bude projekt vodíkového údolí, který v sobě zahrnuje kompletní řetězec od výzkumu a vývoje, přes výrobu a skladování až po využití zeleného vodíku v průmyslu a dopravě. Podpora poputuje i na nové lokální distribuční soustavy elektrické energie na bázi energetických komunit.

Obnova území

Program podpoří projekty nového využití území, které zahrnují širokou škálu možností od veřejné infrastruktury až po nové ekonomické nebo veřejně prospěšné aktivity. Ekonomické využití území přinese vznik nových pracovních míst.
Při obnově lokalit, které jsou v současnosti významnou bariérou regionálního rozvoje, bude kladen důraz na přírodě blízká opatření přispívající k ochraně biodiverzity.

Oběhové hospodářství

Program hodlá aktivně přispět k přechodu na principy oběhového hospodářství. Dalším očekávaným přínosem bude snížení energetické a emisní náročnosti výroby, což regionu umožní lépe zvládnout odklon od fosilní energetiky.
Posilování prvků oběhového hospodářství bude realizováno skrze předcházení vzniku odpadů, efektivní využívání zdrojů a opětovné používání a materiálové využití vytříděného odpadu.

Lidé a dovednosti

Program pomůže zachovat zaměstnanost v podnicích a zvýší kvalitu vzdělávání se zaměřením zejména na obory dle specializace kraje (chemie, energetika nebo výroba skla a porcelánu). Tím zmírní negativní sociální dopady a napětí vyplývající z transformačního procesu.
Program dále podpoří kariérové poradenství, zvyšování kvalifikace pracovníků i jejich rekvalifikaci pro nová odvětví. Stejně tak se bude soustředit na rozvoj infrastruktury pro zájmové vzdělávání sloužící pro osvětu v oblastech transformace regionu a změny klimatu. V neposlední řadě bude cílit na posílení sociální stability regionu prostřednictvím podpory soudržnosti místních komunit.
Aktuální výzvy
Kdo může žádat o dotaci
 • Obce
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Státní podniky
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Fyzické osoby podnikající
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Organizační složky státu
 • Veřejnoprávní instituce
 • Školské právnické osoby
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Nadace a obecně prospěšné společnosti
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Malé a střední podniky
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
Další informace
Stránky kraje ke spravedlivé transformaci