Vybudováním Centra podnikání, profesních a mezinárodních studií (CEPIS) při Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné dojde k vytvoření zázemí pro podporu inovací a výuku atraktivních studijních programů ve vazbě na potřeby, rozvoj a transformaci Moravskoslezského kraje. Vznikne tak nová vysokoškolská vzdělávací infrastruktura se zaměřením na podnikání a ekonomii.

Mezi hlavní očekávané přínosy projektu pro region patří podpora podnikavosti a inovací, propojení studia a praxe, zvyšování kvalifikace pracovníků, vytvoření prostoru pro sdílení a inspiraci, lákání a udržení talentů, zvýšení počtu studentů, zvýšení jejich připravenosti pro trh práce, vytvoření pracovních míst a v neposlední řadě i kultivace veřejného prostoru. Nová budova bude energeticky úsporná s nízkou uhlíkovou stopou.

Příjemce pomocí projektu vytvoří 3 nové akreditované vzdělávací programy (Digitální business, Inovativní podnikání, Economics and Management) až pro 398 studentů, jejichž cílem je zatraktivnění studia a zvýšení uplatnění absolventů v regionu.

Cíle projektu

  1. Rozvoj profesních studijních programů na Slezské univerzitě v Opavě – Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné (OPF SU), které budou zaměřeny na podporu podnikavosti a získávání dalších dovedností důležitých pro zahájení a rozvoj vlastního podnikání.
  2. Vytvoření moderní infrastruktury, která v kombinaci s moderní formou výuky má za cíl přilákat do Karviné studenty z jiných regionů a ze zahraničí.

Harmonogram projektu

  • 1Q/2023 – Projektová dokumentace
  • 1Q/2024 – Realizace stavby
  • 1Q/2028 – Provozní fáze

Seznámení s projektem
Nositel projektu:
Slezská univerzita v Opavě
Oblast podpory:
Lidé a dovednosti
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Lokalita:
prostor mezi ulicemi Univerzitní park a Univerzitní náměstí, Karviná

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
V realizaci

Celkové náklady:
697 717 177 Kč
Vlastní zdroje:
33 943 800 Kč
Předpokládaná výše dotace:
577 044 604 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.