Projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikace, rekvalifikaci a usnadnění přechodu zaměstnanců či zájemců o zaměstnání z ohrožených profesí na nové kvalitnější uplatnění v rámci či mimo stávající odvětví. Projekt vytváří komplexní a udržitelný systém služeb zaměřený na rozvoj lidských zdrojů ve prospěch zaměstnavatelů i zaměstnanců na základě znalostí specifických potřeb regionu.

V rámci projektu budou z OPST podpořeny tyto aktivity: kvalifikace/rekvalifikace u 7500 osob, vznik minimálně 30 dílčích transformačních vzdělávacích plánů MSP, vytvoření nové vzdělávací nabídky pro zaměstnavatele ve spolupráci s minimálně třemi regionálními vzdělavateli a realizace profesního poradenství pro minimálně 1000 osob.

Harmonogram projektu

  • 2Q/2022 – Zahájení předprojektové přípravy
  • 2Q/2022 – Zahájení analýzy vzdělávacích potřeb
  • 1. 4. 2023 – Zahájení realizace projektu
  • 31. 12. 2027 – Dokončení projektu

Partneři projektu

  • Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
  • Moravskoslezský automobilový klastr (MAK)
Nositel projektu:
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
Oblast podpory:
Lidé a dovednosti
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Lokalita:
Celý kraj

Typ projektu:
Neinvestiční
Stav projektu:
Probíhá hodnocení projektu

Celkové náklady:
104 534 353 Kč
Vlastní zdroje:
5 226 717 Kč
Předpokládaná výše dotace:
88 854 200 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.