Projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikace, rekvalifikaci a usnadnění přechodu zaměstnanců či zájemců o zaměstnání z ohrožených profesí na nové kvalitnější uplatnění v rámci či mimo stávající odvětví. Projekt vytváří komplexní a udržitelný systém služeb zaměřený na rozvoj lidských zdrojů ve prospěch zaměstnavatelů i zaměstnanců na základě znalostí specifických potřeb regionu.

V rámci projektu budou z OPST podpořeny tyto aktivity: kvalifikace/rekvalifikace u 7500 osob, vznik minimálně 30 dílčích transformačních vzdělávacích plánů MSP, vytvoření nové vzdělávací nabídky pro zaměstnavatele ve spolupráci s minimálně třemi regionálními vzdělavateli a realizace profesního poradenství pro minimálně 1000 osob.

Harmonogram projektu

  • 2Q/2022 – Zahájení předprojektové přípravy
  • 2Q/2022 – Zahájení realizace (analýza vzdělávacích potřeb), další aktivity projektu následně
  • 4Q/2026 – Dokončení projektu

Partneři projektu

  • Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
  • Moravskoslezský automobilový klastr (MAK)
Nositel projektu:
Moravskoslezský pakt zaměstnanosti
Oblast podpory:
Lidé a dovednosti
Kraj:
Moravskoslezský kraj
Lokalita:
Celý kraj

Typ projektu:
Neinvestiční
Stav projektu:
Probíhá zpracování studie proveditelnosti

Celkové náklady:
148 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
22 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
125 800 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.