Cílem projektu je nastavit v řešených oblastech udržitelné mechanismy, které díky svému transformačnímu potenciálu povedou k systémovým změnám. To znamená nastavit dlouhodobý systém generování a aplikace odborných výstupů explicitně zaměřených na transformaci regionu. Projekt tak cílí na kvalitu vzdělání, kvalitu rozhodování a kvalitu života obyvatel regionu.

Dílčí cíle projektu:

  • Nastartovat proces zvyšování vzdělanostní úrovně v regionu, a to od předškolního, přes základní a střední, až po celoživotní vzdělávání, dále vytvořit robustní systém podpory pro školy, učitele, žáky i další zájemce o vzdělávání.
  • Excelentními odbornými, výzkumnými a vzdělávacími aktivitami podpořit společenskou a ekonomickou transformaci, a to zejména v podobě posílení soudržnosti společnosti, ekonomické restrukturalizace a schopnosti lidí reagovat na proměny trhů práce a nové ekonomické činnosti a v oblasti zvýšení celkové kvality života lidí v území.
  • Vývojem a validací nových postupů a systematizací rozvoje expertních kapacit umožnit řešení environmentálně udržitelné regenerace území v kontextu výzev klimatické změny, znalostně založené diverzifikované ekonomiky a sociální koheze.
  • Prostřednictvím realizace ověřených inovativních řešení v areálu kampusu UJEP demonstrovat na konkrétních příkladech udržitelné a SMART přístupy v oblasti energetiky, změny klimatu, ochranu biodiverzity a udržitelné mobility.

Harmonogram projektu

  • 4Q/2022 – Studie proveditelnosti
  • 1. 10. 2023 – Zahájení realizace
  • 31. 12. 2027 – Ukončení realizace
  • 1Q/2028 – Provozní fáze

Partneři projektu

  • Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem
  • Ústecký kraj
  • Inovační centrum Ústeckého kraje
  • Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
  • Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
  • Česká zemědělská univerzita v Praze

Seznámení s projektem

Další informace o projektu

Nositel projektu:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Oblast podpory:
Lidé a dovednosti
Kraj:
Ústecký kraj
Lokalita:
území Ústeckého kraje

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá hodnocení

Celkové náklady:
1 488 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
223 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
1 265 000 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.