Projekt je zaměřen na eliminaci dosavadních bariér rozvoje kraje. Jedná se o komplexní projekt, který investuje do lidí, lidského kapitálu, know how, talentů a kreativity. Cílem projektu je excelentním výzkumem, odborností a transferem znalostí přispět k zásadní transformační změně Ústeckého kraje, a to především v rovině individuální (osobní), kolektivní (společenské) a komplexně geografické (územní).

Klíčovým konceptem je kreativita ve smyslu schopnosti vytvářet přidanou hodnotu, posouvat stávající možnosti a objevovat nový potenciál a šance v rychle se měnící společnosti a krajině.

Projekt má tři samostatné, byť vzájemně provázané části. V první, nazvané Creative People, usiluje o komplexní proměnu vzdělávací soustavy v kraji a nabídku nového vzdělávacího obsahu a formátů. Druhá část, Creative Community, je zaměřena na proměnu společnosti a ekonomiky kraje v kolektivní či komunitní perspektivě. Třetí projektová část, Creative Environment, směřuje k regeneraci a diverzifikovanému udržitelnému využití krajiny v regionu, v němž se environmentální projevy těžby uhlí a navazujícího průmyslu kombinují s aktuálními výzvami klimatické změny.

Harmonogram projektu

  • 4Q/2022 – Studie proveditelnosti
  • 1Q/2023 – Realizační fáze
  • 1Q/2028 – Provozní fáze

Partneři projektu

  • Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem
  • Ústecký kraj
  • Inovační centrum Ústeckého kraje
  • Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
  • Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
  • Česká zemědělská univerzita v Praze

Další informace o projektu

Nositel projektu:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Oblast podpory:
Lidé a dovednosti
Kraj:
Ústecký kraj
Lokalita:
území Ústeckého kraje

Typ projektu:
Investiční
Stav projektu:
Probíhá zpracování studie proveditelnosti

Celkové náklady:
1 488 000 000 Kč
Vlastní zdroje:
223 000 000 Kč
Předpokládaná výše dotace:
1 265 000 000 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a budou se pravděpodobně měnit.