Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje
Projekt obsahuje celý soubor aktivit, jejichž cílem je napomoci spravedlivé transformace na lokální úrovni, a to s využitím fungující sítě místních akčních skupin. Těch je v kraji devět a jejich úlohou v projektu je aktivizace místních hráčů,…
Předpokládáná výše dotace
52 200 000 Kč
Centrum lázeňského výzkumu
Vybudování výzkumné infrastruktury pro Centrum lázeňského výzkumu (CLV), která se bude specializovat na balneologii, přírodní i společenské vědy. Projekt svými aktivitami přispěje ke zvýšení atraktivity regionu v návaznosti na získávání vysoce…
Předpokládáná výše dotace
276 000 000 Kč
Centrum pro výzkum energetické a sociální změny
Díky projektu REFRESH bude vybudována jedinečná evropská infrastruktura pro výzkum a transfer technologií v oblastech udržitelné energetiky, digitalizace průmyslové výroby, automatizace v dopravě, environmentálních technologiích či chytrých…
Předpokládáná výše dotace
3 395 000 000 Kč
Centrum veřejných energetiků
Vznik nové krajské instituce, která bude poskytovat poradenství pro města a obce v oblasti transformace energetiky a čisté mobility. Centrum bude začleněno do organizační struktury Moravskoslezského energetického centra, které je příspěvkovou…
Předpokládáná výše dotace
170 000 000 Kč
CEPIS
Vybudováním Centra podnikání, profesních a mezinárodních studií (CEPIS) při Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné dojde k vytvoření zázemí pro podporu inovací a výuku atraktivních studijních programů ve vazbě na potřeby, rozvoj a transformaci…
Předpokládáná výše dotace
527 000 000 Kč
Černá kostka
Stavba nové budovy Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a vznik centra vzdělávání a digitalizace. Projekt naplňuje vizi přechodu kraje od „coal mining k data mining“ (od těžby uhlí k těžbě dat). Budova Černé kostky využívající řady…
Předpokládáná výše dotace
1 654 100 000 Kč
Chytrá krajina 2030+
Projekt na základě analýzy stavu různých typů krajiny v kraji navrhne postupy pro jejich další využití se zohledněním dopadů klimatických změn. Součástí projektu budou i pilotní projekty. Cílem projektu je vytvoření rámce, který umožní…
Předpokládáná výše dotace
266 000 000 Kč
CirkArena
Přeměna starého hokejového stadionu na výzkumné a kompetenční centrum zaměřené na oběhové hospodářství. Centrum kompetence pomůže akcelerovat vědeckovýzkumné, inovační a vzdělávací aktivity v oblasti cirkulární ekonomiky. Cílem projektu je…
Předpokládáná výše dotace
1 869 000 000 Kč
EDEN Karviná
Cílem projektu je podpora obnovy průmyslově poškozené krajiny na území určené pro udržitelné pěstování rostlin, obnovu původních druhů flóry a fauny a návazného využití rekultivované krajiny pro výzkumné, vzdělávací a volnočasové aktivity. Pro…
Předpokládáná výše dotace
2 533 000 000 Kč
Education District
Projekt je založen na digitálních technologiích, které umožňují zpřístupnění vzdělávání všem cílovým skupinám, včetně počátečního vzdělávání a zároveň umožňují vytvořit zcela novou kvalitu nabídky a obsahu vzdělávacích aktivit. K vybudování…
Předpokládáná výše dotace
421 600 000 Kč
GET Centre UJEP
Projekt GET je zaměřený na inovativní a udržitelné energetické technologie a systémy šetrné k životnímu prostředí. Jeho součástí je vybudování vodíkových laboratoří a solárních systémů pro Fakultu strojního inženýrství. Zároveň s tím dojde k…
Předpokládáná výše dotace
816 000 000 Kč
Gigafactory
Cílem projektu je připravit území bývalé tepelné elektrárny Prunéřov I. pro výstavbu továrny na výrobu lithiových baterií. Sama továrna by měla přinést na 3000 pracovních míst a další pracovní místa by poté vznikla v rámci navazujících provozů…
Předpokládáná výše dotace
1 200 000 000 Kč