18 900 000 000 Kč
Prostředků k dispozici

%
Vyčerpáno

0
Podpořeno projektů

Podnikání

V této oblasti bude hlavním úkolem zřízení nových pracovních míst pro zaměstnance z odvětví v útlumu, udržení stávajících pracovních míst zejména v malých a středních podnicích a zajištění rozvoje odvětví úzce spjatých s plněním cílů v oblasti energetiky a ochrany klimatu.
Program podpoří investice do fixního kapitálu nebo nehmotných aktiv podniků za účelem výroby zboží nebo poskytování služeb s důrazem na obory podle chytré specializace kraje (např. strojírenství, výroba materiálů nebo IT). Dále program podpoří i kulturní a kreativní odvětví.

Výzkum a vývoj

V oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací program vytvoří inovační a výzkumnou infrastrukturu a zajistí nová pracovní místa v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
Program podpoří budování a rozvoj podpůrné infrastruktury pro podnikatelské, inovační, výzkumné a vývojové aktivity.

Čistá energie

V oblasti čisté energie program akceleruje rozvoj vodíkové ekonomiky a využití vodíku jako nového zdroje energie, který má potenciál stát se jedním z nositelů celkové dekarbonizace průmyslového a energetického hospodářství krajů. Také vytvoří zázemí pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie.
Program podpoří projekt vodíkového údolí, který v sobě zahrnuje kompletní řetězec od výzkumu a vývoje, přes výrobu a skladování až po využití zeleného vodíku v průmyslu a dopravě. Podpora poputuje i na nové lokální distribuční soustavy elektrické energie na bázi energetických komunit.

Obnova území

Program podpoří projekty znovuvyužití území po těžbě černého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně energetiky a teplárenství. Tyto projekty zahrnují širokou škálu možností od veřejné infrastruktury až po nové ekonomické nebo veřejně prospěšné aktivity.
Nové využití území přinese vznik nových pracovních míst. Zároveň bude při obnově lokalit, které jsou v současnosti významnou bariérou regionálního rozvoje, kladen důraz na přírodě blízká opatření přispívající k ochraně biodiverzity.

Oběhové hospodářství

Program hodlá aktivně přispět k přechodu na principy oběhového hospodářství. Dalším očekávaným přínosem bude snížení energetické a emisní náročnosti výroby, což regionu umožní lépe zvládnout odklon od fosilní energetiky.
Posilování prvků oběhového hospodářství bude realizováno skrze předcházení vzniku odpadů, efektivní využívání zdrojů a opětovné používání a materiálové využití vytříděného odpadu.

Lidé a dovednosti

V této oblasti se program především soustředí na zachování zaměstnanosti v podnicích a zvýšení kvality vzdělávání, které se bude primárně zaměřovat na obory dle specializace kraje (např. strojírenství, výroba materiálů nebo IT).
Program dále podpoří kariérové poradenství, zvyšování kvalifikace pracovníků i jejich rekvalifikaci pro nová odvětví. Stejně tak se bude soustředit na rozvoj infrastruktury pro zájmové vzdělávání sloužící pro osvětu v oblastech transformace regionu a změny klimatu. V neposlední řadě pak zacílí podporu i na odborné učebny v rámci středních škol.
Aktuální výzvy
Kdo může žádat o dotaci
 • Obce
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Státní podniky
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Fyzické osoby podnikající
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Organizační složky státu
 • Veřejnoprávní instituce
 • Školské právnické osoby
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Nadace a obecně prospěšné společnosti
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Malé a střední podniky
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
Další informace
Stránky kraje ke spravedlivé transformaci