Výzva je určená pro předkládání žádostí na individuální projekty s cílem obnovy území.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
průběžná
Podání žádosti
31. 5. 2023 - 30. 6. 2024
Alokace
100 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity

 • Plánování a koordinace rozvoje území
 • Příprava projektů
 • Zpracování studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plánu územního systému ekologické stability
 • Podpora průzkumu rozsahu znečištění horninového prostředí a návrhu řešení sanace kontaminované lokality

Dokumenty k výzvě


Základní dokumenty

Příjemci podpory
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Obce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Fyzické osoby podnikající
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace a obecně prospěšné společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Církve a církevní organizace
 • Fyzické osoby nepodnikající
 • SVJ, společenství vlastníků
 • AOPK ČR
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu