Výzva je určená pro předkládání žádostí na individuální projekty s cílem obnovy území.
Stav výzvy
Příjem žádostí probíhá
Druh výzvy
Průběžná jednokolová
Podání žádosti
31. 5. 2023 - 30. 6. 2024
Alokace
40 000 000 Kč
Popis

Specifický cíl Fondu spravedlivé transformace – umožnit regionům a lidem řešit (negativní) sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace na klimaticky neutrální ekonomiku.

Podporované aktivity

 • Plánování a koordinace rozvoje území
 • Příprava projektů
 • Zpracování studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plánu územního systému ekologické stability
 • Podpora průzkumu rozsahu znečištění horninového prostředí a návrhu řešení sanace kontaminované lokality

Dokumenty k výzvě


Základní dokumenty

Přílohy k Pravidlům pro žadatele najdete na stránce Pravidla pro žadatele.

Akce a semináře
Příjemci podpory
 • AOPK ČR
 • Církve a církevní organizace
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Fyzické osoby nepodnikající
 • Fyzické osoby podnikající
 • Kraje
 • Nadace a obecně prospěšné společnosti
 • Obce
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • SVJ, společenství vlastníků
 • Státní podniky
 • Veřejnoprávní instituce
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Zájmová sdružení právnických osob
Stav čerpání výzev
Povinná publicita
Časté dotazy
Kontakt pro tuto výzvu