Inovace v energetice jsou důležitou oblastí transformace uhelných regionů. Podpořeny budou projekty, napomáhající rozvoji čisté energetiky.

Ropa, uhlí, zemní plyn – všechny tyto látky sloužily lidstvu déle než sto let, ale je potřeba je nahradit. Jsou pro to dva zásadní důvody: zásoby fosilních paliv se vyčerpávají a jejich spalování uvolňuje do atmosféry kysličník uhličitý, který urychluje klimatickou změnu. Vodík obě tyto překážky snadno překonává.  Naše planeta ho nabízí prakticky nevyčerpatelné množství. Vodík se navíc nepodílí na zvyšování emisních plynů.

Výzva vyhlášená z programu Spravedlivé transformace v oblasti rozvoje využívání vodíkových technologií si klade za cíl systematický rozvoj konceptu vodíkových údolí v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji, který povede k aplikaci vodíkových technologií ve veřejných službách, v průmyslu a v oborech s vysokou přidanou hodnotou.

Cílem podpory je posílení personální kapacity v jednotlivých krajích, která zajistí zpracování analytických dokumentů a datových podkladů, odborných studií, mapování potřeb v oblasti výroby a poptávky a dalších potřebných dokumentů, stanovujících priority využití vodíku v ekonomice kraje. Tyto dokumenty se stanou podkladem pro vznik strategických akčních plánů ucelených vodíkových platforem a nových nebo stávajících projektů rozvoje vodíkového hospodářství. Podpořeny budou i osvětové a vzdělávací aktivity o vodíkovém hospodářství.

Součástí strategického plánování jsou také komunikační aktivity a vytvoření komunikačních kanálů mezi jednotlivými zapojenými subjekty, které mohou vést k provázanosti a partnerství i na mezinárodní úrovni.

O podporu se mohou ucházet příspěvkové organizace a zapsané spolky pověřené usnesením krajského zastupitelstva k realizaci memoranda o mezikrajské spolupráci v oblasti rozvoje vodíkových technologií.

Dotace může být udělena v maximální výši 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjem žádostí je ve výzvách č. 53, 54 a 55 otevřen od 21. 6. 2024 do 30. 9. 2024.