on-line
K již vyhlášeným výzvám, které již financují projekty na obnovu území po těžbě hnědého a černého uhlí v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji, se dnes přidala další, a to výzva Obnova území - Veřejné služby, kultura, sport a rekreace. Pro žadatele je připravena skoro miliarda korun na širokou škálu aktivit, které vám představíme na plánovaném webináři 12. října 2023.

Webinář se uskuteční on-line od 9 do 12 hod. Připojit se můžete bez předchozí registrace. Bližší detaily naleznete v pozvánce, na webu OPST v sekci „Jak na dotaci“ nebo na facebooku OPST.

V balíčku na podporu obnovy území v uhelných regionech jsou již vyhlášeny výzvy Koncepce a příprava projektů, která má za cíl rozvíjet plánování a koncepční rozvoj území zasaženého těžbou uhlí a podpořit přípravu projektů pro plánované navazující výzvy v oblasti Obnovy území. Od dnešního dne lze tuto výzvu využít také pro přípravu projektů zaměřených na veřejné služby, kulturu, sport a rekreaci . Další je výzva Příroda a krajina, která vychází z nastavení obdobných aktivit podporovaných v rámci OPŽP 2021-2027.

V nově otevřené výzvě Veřejné služby, kultura, sport a rekreace lze v aktivitě 1 podpořit:

  • výstavbu a modernizaci muzeí, galerií nebo expozic jiných veřejných institucí uchovávající hornické dědictví a paměť regionu.
  • opravy a zachování veřejně přístupných kulturních památek hornického dědictví nebo památek, které byly prokazatelně zasažené těžbou uhlí.
  • výstavbu a modernizaci kulturních a komunitních center a domů.

V aktivitě 2, která je zaměřena na sport a rekreaci je možné podporu čerpat na:

  • výstavbu a modernizaci multifunkčních rekreačních areálů (pláže, kempy, tábořiště, přírodní koupaliště, výletiště).
  • výstavbu a modernizaci venkovních sportovišť.
  • výstavbu a modernizaci návštěvnických a informačních středisek ve vazbě na hornické dědictví a území zasažené těžbou uhlí.

V neposlední řadě půjde také podpořit regeneraci brownfieldů pro účely s veřejným zájmem jako jsou např. školy, školská zařízení, střediska ekologické výchovy, ale také zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb nebo budovy veřejné správy či veřejná prostranství náměstí, parky apod.).

Projekty podpoříme dotací od min. 1 mil. Kč do max. 120 mil. Kč.

Míra podpory je maximálně 90 % z celkových způsobilých výdajů.

Pro Karlovarský kraj je alokace 220 mil. Kč.

Pro Ústecký kraj je alokace 330 mil. Kč.

Pro Moravskoslezský kraj je alokace 400 mil. Kč.

Pro potenciální žadatele, kterými mohou být obce, kraje, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, nadace, církve, ale také obchodní společnosti a družstva jsme opět připravili interaktivní webinář, na kterém představíme podmínky a nezbytné přílohy k podání žádosti a také zodpovíme Vaše dotazy.

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace KVK

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace ULK

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace MSK