Upozorňujeme žadatele, že od 22. prosince 2022 dochází k úpravě výzev Strategické projekty Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje (1,2,3/2022). Změna spočívá v odstranění zavádějící textace publikované 6. prosince 2022 v kapitole „Výše a míra podpory“.

Změna výzev s platností od od 22. 12. 2022 vyplývá ze zavádějící textace výzev platných od 6. 12. 2022. Původní úprava nezdůrazňovala metodickou přednost Pravidel spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027, a zároveň fakticky zabraňovala v rámci zpřesnění Pravidel spolufinancování výzvami (Tabulka č.1 výzev) příjemcům podpory dosáhnout na maximální možný příspěvek ze státního rozpočtu za předpokladu, že si tento příspěvek sjednají s vlastním zřizovatelem, či dalšími subjekty. Tabulka č. 1 výzev tak nově upravuje spolufinancování ze státního rozpočtu u subjektů, u nichž se příspěvek ze státního rozpočtu realizuje prostřednictvím rozpočtové kapitoly MŽP. Mezi subjekty, které mají nárok na příspěvek ze státního rozpočtu z kapitoly MŽP, byl rovněž doplněn subjekt „Církevní právnické osoby“.

Současně se změnou výzvy je se stejným datem účinnosti publikovaná i nová verze Pravidel pro Žadatele a příjemce (Verze 03), která tyto změny rovněž zahrnuje. Mimo to zahrnuje i další změny, které jsou blíže specifikované na úvodních listech textu pravidel.