Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) žádá všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) a z Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen „OPST“), aby průběžně a bez zbytečných odkladů podávali Zprávy o realizaci spolu se Žádostmi o platby (dále jen „ZoR a ŽoP“) u projektů s již vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).

SFŽP vyhlašuje následující termíny pro podání ZoR a ŽoP:

  • Projekty s termínem ukončení stavebních a realizačních prací do 31. 10. 2023 → podání ZoR a ŽoP nejpozději do 24. 11. 2023,
  • Projekty (jen OPŽP 2021+ a OPST), jejichž příjemci přijímají dotaci prostřednictvím svého zřizovatele (průtokově) → podání ZoR a ŽoP nejpozději do 23. 11. 2023,
  • Projekty, které budou financovat významnější částky ještě během listopadu 2023 → podání ZoR a ŽoP nejpozději do 1. 12. 2023.

Vzhledem k časové náročnosti procesu kontroly upozorňujeme, že rychlá administrace je možná pouze u bezchybných ZoR a ŽoP.

Nejčastější chyby prodlužující administraci ZoR a ŽoP:

  • chybně zadané částky neodpovídající fakturám,
  • investiční a neinvestiční výdaje nastavené v rozporu s vydaným právním aktem,
  • neuvedení variabilního symbolu/čísla faktury ŽoP na soupisce dokladu v IS KP14+/21+,
  • chybně zadané úhrady jednotlivých faktur,
  • chybně vyplněné bankovní účty příjemce v MS 2014+.

Příjemce podpory předkládá ZoR a ŽoP elektronicky prostřednictvím IS KP14+/21+ v souladu s Finančním plánem projektu, který je před rozpracováním ZoR a ŽoP třeba aktualizovat pomocí Žádosti o změnu tak, aby termín podání ŽoP uvedený ve Finančním plánu byl v rozmezí 30 kalendářních dní od data skutečného podání ŽoP.

Příjemce do ŽoP zahrnuje fakturaci způsobilých výdajů, a to včetně bankovních výpisů, pokud již faktury byly uhrazeny. V případě, že příjemce do ŽoP zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury, je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od data poskytnutí podpory faktury uhradit (tj. z dotace OPŽP/OPST, případné půjčky SFŽP a vč. podílu vlastních zdrojů) a neprodleně doložit bankovními výpisy FM projektu. Uhrazenou fakturaci nezpůsobilých výdajů v OPŽP 2014+ příjemce dokládá až k závěrečné ZoR. V OPŽP 2021+/OPST není doložení nezpůsobilých výdajů vyžadováno.