S blížícím se koncem roku a s ohledem na časový průběh procesu administrativních kontrol doporučujeme příjemcům podpory s uzavřenou smlouvou o poskytnutí podpory se SFŽP ČR (dále jen „Smlouva“) podávat Žádosti o platbu či Žádosti o uvolnění finančních prostředků průběžně a bez zbytečných odkladů, nejlépe do 11. prosince 2023. V případě oprav chybně podaných žádostí o platbu po tomto termínu již nemůže Fond garantovat proplacení podpory v roce 2023.

Uvedený termín je doporučující pro příjemce podpory v programech:

  • Národní program Životní prostředí (NPŽP),
  • Norské fondy (NF),
  • Inovativní finanční nástroje (IFN),
  • Modernizačního fondu (ModFond)
  • Národní plán obnovy (NPO) vyjma NZÚ
  • Operační program Spravedlivá transformace (OPST)

Vzhledem k časové náročnosti procesu kontroly upozorňujeme, že rychlá administrace je možná pouze u bezchybných žádostí i o platbu. Doporučujeme si zkontrolovat správnost údajů u účetních dokladů zadaných v AIS (tj. zejména správně zadané identifikační údaje, fakturované částky a úhrady včetně uvedení správných bankovních účtů, ze kterých byly provedeny nebo přiřazené položky rozpočtu).

V případě, že příjemce podpory do Žádosti o platbu či Žádosti o uvolnění finančních prostředků zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury (pokud to podmínky konkrétní výzvy umožňují), je povinen nejpozději v termínu uvedeném ve Smlouvě uhradit plnou výši neuhrazených faktur (tj. úhradu z prostředků podpory vč. příslušného podílu vlastních zdrojů) a doložit úhrady neprodleně FM projektu.