Připomínáme zájemcům o finanční prostředky z Operačního programu Spravedlivá transformace, že výzvy číslo 19, 20 a 21 na podporu řemeslných dílen a inkubátorů v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji budou otevřeny až do konce roku 2024.

Co si představit pod pojmem „řemeslný inkubátor“? Jde o prostor, který bude sloužit lokálním komunitám, v němž bude docházet k posilování vztahu k řemeslným oborům, rozvoji drobného podnikání, setkávání, výměně zkušeností a dalšímu vzdělávání.

Co lze z těchto výzev financovat?

  • Rozšíření prostor a modernizaci otevřené řemeslné dílny včetně pořízení nového vybavení;
  • Budování nového otevřeného řemeslného inkubátoru – prostory a zázemí dílen pro tradiční řemesla, umění a design, technologie a gastronomii.

Výše dotace se pohybuje od 1 milionu do 50 milionů korun. Míra podpory je stanovena až na 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Žadatelem mohou být obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby, malé a střední podniky nebo obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Pokud Vás téma řemeslných dílen a inkubátorů zajímá, podívejte se na záznam webináře, na němž představujeme podmínky pro podání žádosti a zodpovídáme na dotazy k výzvám.

Spustit webinář

Prostředky z programu Spravedlivá transformace jsou k dispozici i na vzdělávání ve firmách procházejících transformací

Podpora z výzev číslo 31 pro firmy v Karlovarském kraji, číslo 32 v Ústeckém kraji a číslo 33 v Moravskoslezském kraji cílí na zachování zaměstnanosti v podnicích, které procházejí transformací v důsledku naplňování klimatických cílů. Výzvy jsou otevřeny do 31. prosince 2024, pro Moravskoslezský kraj až do 30. června 2026.

V rámci podpory mohou žadatelé zvolit buď hlavní aktivitu, nebo kombinaci hlavní a doplňkové aktivity.

Hlavní aktivita:

  • Zvyšování a prohlubování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků pro nová odvětví

Profesní vzdělávání zahrnuje širokou škálu vzdělávacích kurzů, například technické a jiné odborné vzdělávání, rozvoj digitálních kompetencí a IT dovedností, jazykové vzdělávání.

Doplňková aktivita:

  • Pomoc pracovníkům s oddlužováním – jedná se o výdaje na poradenství za účelem oddlužení
  • Pořízení strojů, přístrojů, materiálu a vybavení s přímou vazbou na pracovní náplň vzdělávaných zaměstnanců – aktivita určena pouze pro malé a střední podniky

Oprávněnými žadateli jsou zaměstnavatelé (podniky) jako obchodní korporace nebo státní podniky a také profesní a podnikatelská sdružení (svazy, sdružení, družstva, hospodářská komora a další).

K žádosti žadatel je třeba doložit plán transformace podniku a soulad s Regionální sektorovou vzdělávací strategií (potvrzení Moravskoslezského paktu zaměstnanosti pouze v případě projektů v Moravskoslezském kraji).

Podpora má formu dotace a dosahuje od 850 tisíc korun do 2 milionů eur.

K tomu tématu si rovněž můžete pustit záznam z webináře, na němž zjistíte detailní informace o možnostech dotačních titulů a odpovědi na dotazy zájemců o dotaci.

Spustit webinář