Monitorovací výbor Operačního programu Spravedlivá transformace, který zasedal ve dnech 11. – 12. června 2024 v krušnohorském Jáchymově, přijal pravidla pro nové výzvy na podporu regionálního školství, zájmového vzdělávání a osvětu ve všech třech uhelných krajích a kritéria na podporu výzkumu a vývoje v Ústeckém kraji. Ty doplní již více než padesátku otevřených výzev pro podporu projektů na transformaci těchto krajů.

Pokud má být přeměna uhelných regionů úspěšná, musí vycházet přímo z jejich potřeb. Jsem rád, že v České republice se to díky programu Spravedlivé transformaci daří a že do diskusí o zaměření výzev jsou zapojeni i aktéři a partneři v krajích,“ vyzdvihl přístup k řízení programu zástupce evropské komise Pascal Boijmans z DG Regio.

Vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí Jan Kříž uvedl: „Program se nyní nachází ve fázi rozkvětu. Na začátku června byly uzavřeny právní akty na přibližně 40 % finančních prostředků programu, což znamená, že tyto finance již mohou být použity na realizaci projektů. Dokončuje se hodnocení u strategických projektů, které jsou komplexními projekty s významným transformačním dopadem. Zároveň se začínají realizovat i menší, avšak neméně důležité projekty, které podpoří investice malých i středních podniků, např. formou poskytnutí bezúročného úvěru, mířící do oblasti vzdělávání ve školách i firmách nebo obnovy území po těžbě.“

Během dvoudenního jednání byl představen aktualizovaný harmonogram výzev pro tento rok a kritéria, podle kterých budou nastaveny podmínky pro nové tematické výzvy. V oblasti regionálního školství by měly řešit například předčasné odchody ze vzdělávání a pomoci obzvláště školám v okresech, kde základní školu nedokončí až 10 % žáků. Dalším tématem je podpora zájmového vzdělávání nebo výzkumu a vývoje formou podpory investic do technického vybavení, jako jsou laboratorní přístroje, ale také i do stavebních úprav či rekonstrukcí.

V odpoledním bloku účastníci, mezi které patřili zástupci všech uhelných krajů, další regionální partneři a platformy, dotčených ministerstev a zástupců Evropské komise, diskutovali o budoucnosti programu Spravedlivé transformace v dalším programovém období. Zástupci regionů zdůraznili potřebu najít co nejdříve společnou pozici pro vyjednávání podpory uhelných regionů v příštím programovém období.

Druhý den členové monitorovacího výboru navštívili dva z celkem devíti strategických projektů Karlovarského kraje, které žádají o podporu z programu Spravedlivé transformace. Prvním bylo Centrum lázeňského výzkumu, zaměřené na vznik infrastruktury pro provádění nezávislého výzkumu a vývoje v oblasti lázeňství a balneologie. Jako druhý byl představen projekt udržitelné revitalizace a resocializace lokality Medard nositele Sokolovská uhelná, a.s., který má přispět ke zpřístupnění a oživení již rekultivovaného území po těžbě uhlí.

Další zasedání monitorovacího výboru se uskuteční na podzim 2024.