Evropská komise a Evropská investiční banka (EIB) podepsaly dohodu o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor, který tvoří třetí pilíř mechanismu pro spravedlivou transformaci. Nástroj bude sloužit k financování veřejných investic v regionech nejvíce zasažených přechodem Evropy na klimaticky neutrální hospodářství. Bude kombinovat úvěry EIB do výše 10 miliard eur s rozpočtovými granty EU v objemu 1,5 miliardy eur.

Dohoda otevírá cestu k tomu, aby mohly regiony a území nejvíce zasažené přechodem Evropy na klimaticky neutrální hospodářství čerpat granty a úvěry v rámci úvěrového nástroje pro veřejný sektor. Nástroj je součástí mechanismu pro spravedlivou transformaci Zelené dohody pro Evropu, který podporuje spravedlivý odklon od fosilních paliv, při němž nezůstane nikdo opomenut, a to ani komunity závislé na těžbě uhlí a neekologických průmyslových odvětvích.

Úvěrový nástroj pro veřejný sektor nabízí subjektům veřejného sektoru, jež plánují investiční projekty v postižených regionech, kombinaci úvěrů EIB a grantů EU, čímž účinně snižuje finanční zátěž veřejných rozpočtů. Financování mohou získat projekty, které se nacházejí v oblastech, jež členské státy ve svých plánech spravedlivé územní transformace schválených Komisí označily za území čelící největším problémům spojeným s odklonem od fosilních paliv a uhlíkově náročných průmyslových odvětví, a dále projekty, které mají z těchto území prospěch. V méně rozvinutých regionech (tj. v regionech s hodnotou HDP na obyvatele nižší než 75 % průměru EU) může grantová složka z prostředků EU tvořit až 25 % výše úvěru pro každý projekt.

Na základě této dohody bude do roku 2027 uvolněno až 10 miliard eur z finančních prostředků EIB na podporu investic, které sníží socioekonomické náklady transformace a usnadní vytváření nových podniků, pracovních míst a infrastruktury. Dohoda navazuje na výzvu k podávání návrhů na granty EU v rámci uvedeného nástroje, kterou Evropská komise zveřejnila v červenci. Potenciální příjemci mohou zároveň požádat o poradenskou podporu při přípravě a realizaci projektů Poradenské centrum InvestEU.

Viceprezident EIB Ricardo Mourinho Félix v této souvislosti uvedl: „Přechod na klimaticky neutrální hospodářství s sebou přináší zásadní socioekonomické výzvy pro nás pro všechny, zejména pak pro regiony, které jsou dnes silně závislé na uhlíkově náročných činnostech. Velké výzvy vyžadují, aby se všechny zúčastněné subjekty spojily a zkoordinovaly své úsilí tak, aby měla jejich snaha skutečný dopad. Právě o to se snažíme spojením finančních prostředků EIB a Evropské komise a úzkou spoluprací se subjekty veřejného sektoru v regionech zapojených do spravedlivé transformace. Plné využití tohoto nástroje pomůže regionům transformovat tamní hospodářství způsobem přijatelným pro společnost.“

Komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira dodává: „Zelená dohoda pro Evropu je naší strategií pro dosažení klimaticky neutrálního hospodářství, přičemž politika soudržnosti nám pomůže dosáhnout zelených cílů spravedlivým způsobem. Díky této dohodě s EIB nabídne úvěrový nástroj pro veřejný sektor subjektům veřejného sektoru v regionech a na územích, které potřebují podporu nejvíce, zvýhodněné podmínky pro čerpání úvěrů na projekty, jež negenerují dostatečné příjmy a nejsou tedy samy o sobě finančně udržitelné. Evropská komise bude s EIB nadále spolupracovat a společně budou podporovat spravedlivý přechod, při němž nezůstane nikdo opomenut.“

Více informací o tom, jak využít tyto granty EU a úvěry EIB, mohou subjekty veřejného sektoru získat během on-line infodne, který pořádá ve středu 14. září 2022 Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA) a kterého se zúčastní i zástupci GŘ pro regionální a městskou politiku Evropské komise a zástupci EIB.

Mechanismus pro spravedlivou transformaci

Odklon od těžby uhlí, jakož i od výroby energie náročné na emise CO2 a uhlíkově náročné průmyslové výroby vyžaduje transformaci v řadě oblastí:

  • transformaci energetiky s cílem nalézt nové zdroje pro výrobu tepla a elektřiny;
  • transformaci v oblasti životního prostředí, např. za účelem odstranění znečištění v oblastech těžby;
  • socioekonomickou transformaci ve snaze přilákat nové zaměstnavatele, kteří by kompenzovali zrušená pracovní místa a výpadky daňových příjmů;
  • transformaci infrastruktury, jež je předpokladem pro přilákání nových odvětví do daných regionů.

Mechanismus pro spravedlivou transformaci, který je klíčovou součástí Zelené dohody pro Evropu, se zabývá sociálními a ekonomickými dopady přechodu na klimatickou neutralitu. Mechanismus podporuje projekty, které se nacházejí v některém z regionů zapojených do spravedlivé transformace, jež v plánech spravedlivé územní transformace společně vymezily členské státy a Komise, a dále projekty, které mají z těchto regionů prospěch.

Mechanismus sestává ze tří pilířů financování: i) Fondu pro spravedlivou transformaci, ii) specializovaného programu spravedlivého přechodu v rámci InvestEU, a iii) úvěrového nástroje pro veřejný sektor. EIB podporuje všechny tři pilíře, jak je uvedeno v jejím orientačním dokumentu Podpora mechanismu pro spravedlivou transformaci – komplexní návrh skupiny EIB.