on-line
Operační program Spravedlivá transformace poskytuje podporu profesního vzdělávání zaměstnanců ve firmách. Podpora se týká zvyšování a prohlubování jejich kvalifikace, dále rekvalifikace a vzdělávání za účelem získání nových kompetencí (např. IT dovednosti nebo jazykové vzdělávání). Tato podpora je určena podnikům v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Rádi vám představíme bližší detaily o možnostech, co lze zafinancovat, jaké jsou podmínky získání podpory a kolik finančních prostředků lze využít.

Proto jsme si pro vás připravili webinář, který se uskuteční on-line 22. září 2023 od 10 hod. Z pohodlí svého domova nebo zaměstnání se můžete připojit a zodpovíme vaše dotazy. Na webinář není nutné se registrovat, detaily najdete v pozvánce. Odkaz k připojení přes aplikaci Webex je zde.

Projekty cílí na zachování zaměstnanosti v podnicích, které procházejí transformací v důsledku naplňování klimatických cílů. Projekty jsou zaměřené na následující aktivity, ve kterých je možné zvolit buď hlavní aktivitu nebo kombinaci hlavní a doplňkové aktivity.

Hlavní aktivita:

  • zvyšování a prohlubování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků pro nová odvětví

Profesní vzdělávání zahrnuje širokou škálu vzdělávacích kurzů, např.: technické a další odborné vzdělávání, rozvoj digitálních kompetencí a IT dovedností, jazykové vzdělávání apod.

Doplňková aktivita

  • pomoc pracovníkům s oddlužováním (jedná se o výdaje na poradenství za účelem oddlužení)
  • pořízení strojů, přístrojů, materiálu a vybavení s přímou vazbou na pracovní náplň vzdělávaných zaměstnanců – určeno pouze pro malé a střední podniky.

Oprávněnými žadateli jsou zaměstnavatelé (podniky) jako obchodní korporace nebo státní podniky a také profesní a podnikatelská sdružení (svazy, sdružení, družstva, hospodářská komora a další).

K žádosti žadatel doloží:

  • Plán transformace podniku
  • Soulad s Regionální sektorovou vzdělávací strategií (potvrzení Moravskoslezského paktu zaměstnanosti pouze v případě projektů v Moravskoslezském kraji)

Podpora má formu dotace.

  • Minimální výše podpory: 850 000 Kč
  • Maximální výše podpory: 2 000 000 eur[1]

V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de minimis, bude se výše nebo míra podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole C.8 Veřejná podpora a podpora de minimis v Pravidlech pro žadatele.

Projekty, u kterých je žadatelem profesní a podnikatelské sdružení jsou financovány v režimu ex ante. Ostatní projekty, kde je žadatelem podnik, resp. zaměstnavatel (tj. obchodní korporace či státní podnik), jsou financovány v režimu ex post.

Pro firmy v Karlovarském kraji je určena 31. výzva, pro firmy v Ústeckém kraji 32. výzva a pro firmy z Moravskoslezského kraje 33. výzva.

Výzvy jsou otevřeny od 15. září 2023 do 31. prosince 2024, pro Moravskoslezský kraj až do 30. června 2026.

Dokumenty a podrobné pokyny naleznete v sekci Nabídka dotací.

[1] Pro přepočet na Kč je rozhodující kurz v době vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.